Kiến thức và bài tập đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song


Tài liệu gồm 22 trang được biên soạn bởi tác giả Toán Họa, tổng hợp kiến thức và bài tập đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song trong chương trình Hình học lớp 7 chương 1.

Khái quát nội dung tài liệu kiến thức và bài tập đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song:
BÀI 1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
+ Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia.
+ Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
+ Mỗi góc chỉ có một góc đối đỉnh với nó.
+ Hai góc bằng nhau chưa chắc đã đối đỉnh.
BÀI 2. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
+ Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và một trong các góc tạo thành là góc vuông.
+ Qua một điểm cho trước, có một và chỉ một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng cho trước.
+ Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó tại trung điểm của nó.
[ads]
BÀI 3. CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
+ Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và một trong các góc tạo thành là góc vuông.
+ Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì: Hai góc so le trong còn lại bằng nhau, Hai góc đồng vị bằng nhau, Hai góc trong cùng phía bù nhau.
BÀI 4. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
+ Hai đường thẳng song song (trong mặt phẳng ) là hai đường thẳng không có điểm chung.
+ Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.
+ Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song.
BÀI 5. TIÊN ĐỀ ƠCLIT VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
+ Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
+ Nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì: Hai góc so le trong bằng nhau, Hai góc đồng vị bằng nhau.
+ Hai góc trong cùng phía bù nhau.
BÀI 6. TỪ VUÔNG GÓC TỚI SONG SONG
+ Nếu hai đường thẳng (phân biệt) cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
+ Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường kia.
+ Hai đường thẳng (phân biệt) cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
BÀI 7. ĐỊNH LÍ
+ Một tính chất được khẳng định là đúng bằng suy luận gọi là một định lí.
+ Giả thiết của định lí là điều cho biết. Kết luận của định lí là điều được suy ra.
+ Chứng minh định lí là dùng luận để từ giả thiết suy ra kết luận.
ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 7 CHƯƠNG 1
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com