Phương pháp giải các dạng toán chuyên đề số hữu tỉ – số thực


Tài liệu gồm 42 trang, tổng hợp lý thuyết SGK, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán chuyên đề số hữu tỉ – số thực trong chương trình Đại số 7.

Khái quát nội dung tài liệu phương pháp giải các dạng toán chuyên đề số hữu tỉ – số thực:
BÀI 1. TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ.
+ Dạng 1. Sử dụng các kí hiệu.
+ Dạng 2. Biểu diễn số hữu tỉ.
+ Dạng 3. So sánh các số hữu tỉ.
BÀI 2. CỘNG TRỪ SỐ HỮU TỈ.
+ Dạng 1. Cộng trừ hai số hữu tỉ.
+ Dạng 2. Viết một số hữu tỉ dưới dạng tổng hoặc hiệu của hai số hữu tỉ.
+ Dạng 3. Tính tổng hoặc hiệu của nhiều số hữu tỉ.
+ Dạng 4. Tìm số hạng chưa biết trong một tổng hoặc một hiệu.
+ Dạng 5. Tính giá trị của biểu thức có nhiều dấu ngoặc.
+ Dạng 6. Tìm phần nguyên, phần lẻ của số hữu tỉ.
BÀI 3. NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ.
+ Dạng 1. Nhân, chia hai số hữu tỉ.
+ Dạng 2. Viết một số hữu tỉ dưới dạng tích hoặc thương của hai số hữu tỉ.
+ Dạng 3. Thực hiện các phép tính với nhiều số hữu tỉ.
+ Dạng 4. Lập biểu thức từ các số cho trước.
BÀI 4. GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ. CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN.
+ Dạng 1. Các bài tập về dấu giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
+ Dạng 2. Biểu diễn số hữu tỉ bằng các phân số khác nhau.
+ Dạng 3. Cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân.
+ Dạng 4. So sánh các số hữu tỉ.
+ Dạng 5. Sử dụng máy tình bỏ túi để làm các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
BÀI 5 & 6. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ.
+ Dạng 1. Sử dụng định nghĩa của lũy thừa với số mũ tự nhiên.
+ Dạng 2. Tính tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số.
+ Dạng 3. Tính lũy thừa của một lũy thừa.
+ Dạng 4. Tính lũy thừa của một tích, lũy thừa của một thương.
+ Dạng 5. Tìm số mũ của một lũy thừa.
+ Dạng 6. Tìm cơ số của một lũy thừa.
+ Dạng 7. Tính giá trị của biểu thức.
[ads]
BÀI 7. TỈ LỆ THỨC.
+ Dạng 1. Thay tỉ số giữa các số hữa tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên.
+ Dạng 2. Lập tỉ lệ thức từ các tỉ số cho trước.
+ Dạng 3. Lập tỉ lệ thức từ đẳng thức cho trước, từ một tỉ lệ thức cho trước, từ các số cho trước.
+ Dạng 4. Tìm số hạng chưa biết của một tỉ lệ thức.
BÀI 8. TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU.
+ Dạng 1. Tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của chúng.
+ Dạng 2. Chia một số thành các phần tỉ lệ với các số cho trước.
+ Dạng 3. Tìm hai số biết tích và tỉ số của chúng.
+ Dạng 4. Chứng minh đẳng thức từ một tỉ lệ thức cho trước.
+ Dạng 5. Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên.
+ Dạng 6. Tìm số hạng chưa biết trong một tỉ lệ thức.
BÀI 9. SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN.
+ Dạng 1. Nhận biết một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.
+ Dạng 2. Viết một tỉ số hoặc một phân số dưới dạng số thập phân.
+ Dạng 3. Viết số thập phân hữu hạn dưới dạng phân số tối giản.
+ Dạng 4. Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn dưới dạng phân số tối giản.
BÀI 10. LÀM TRÒN SỐ.
+ Dạng 1. Làm tròn các số theo một yêu cầu cho trước.
+ Dạng 2. Giải bài toán rồi làm tròn kết quả.
+ Dạng 3. Áp dụng quy ước làm tròn số để ước lượng kết quả các phép tính.
BÀI 11. SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI.
+ Dạng 1. Liên hệ giữa lũy thừa bậc hai và căn bậc hai.
+ Dạng 2. Tìm căn bậc hai của một số cho trước.
+ Dạng 3. Tìm một số biết căn bậc hai của nó.
+ Dạng 4. Sử dụng máy tính bỏ túi để tính căn bậc hai của một số cho trước.
BÀI 12. SỐ THỰC.
+ Dạng 1. Câu hỏi và bài tập về định nghĩa các tập hợp số.
+ Dạng 2. So sánh các số thực.
+ Dạng 3. Tìm số chưa biết trong một đẳng thức.
+ Dạng 4. Tìm giá trị của biểu thức.
ÔN TẬP CHƯƠNG 1.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com