Chuyên đề đoạn thẳng


Tài liệu gồm 28 trang, bao gồm kiến thức cần nắm, ví dụ minh họa và bài tập chọn lọc chuyên đề đoạn thẳng, giúp học sinh học tốt chương trình Toán 6.

Chuyên đề 1. ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG.
Chuyên đề 2. TIA.
Chuyên đề 3. ĐOẠN THẲNG.
Chuyên đề 4. TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG.
Chuyên đề nâng cao. CÁC DẤU HIỆU NHẬN BIẾT MỘT ĐIỂM NẰM GIỮA HAI ĐIỂM KHÁC.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com