Bài tập cơ bản và nâng cao Số học 6 – Bùi Đức Phương


Tài liệu gồm 263 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Bùi Đức Phương, phân dạng và tuyển chọn bài tập cơ bản và nâng cao Số học 6, có đáp số và lời giải chi tiết, giúp học sinh học tốt chương trình Toán 6.

Nội dung tài liệu bài tập cơ bản và nâng cao Số học 6 – Bùi Đức Phương:
CHƯƠNG 1. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN.
Chủ đề 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp. Tập hợp các số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.
Dạng 1. Cách viết tập hợp. Tập hợp con.
Dạng 2. Xác định số phần tử của tập hợp.
Dạng 3. Cách ghi số tự nhiên. Cách ghi số trong hệ La Mã.
Chủ đề 2. Phép cộng và phép nhân, phép trừ và phép chia.
Dạng 1. Các bài toán tính nhanh.
Dạng 2. Cách bài toán có liên quan đến dãy số, tập hợp.
Dạng 3. Tìm x.
Chủ đề 3. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số.
Dạng 1. Các bài toán về lũy thừa.
Dạng 2. Bình phương, lập phương.
Dạng 3. Tìm chữ số tận cùng.
Dạng 4. Ghi số cho máy tính. Hệ nhị phân.
Dạng 5. Tìm x.
Chủ đề 4. Thứ tự thực hiện các phép tính. Tính giá trị biểu thức.
Dạng 1. Thực hiện phép tính.
Dạng 2. Tìm số hạng chưa biết trong một đẳng thức.
Kiểm tra giữa chương 1 Số học 6.
Chủ đề 5. Tính chất chia hết của một tổng. Dấu hiện chia hết cho 2, 3, 5, 9.
Dạng 1. Xét tính chia hết hay không chia hết.
Dạng 2. Tìm điều kiện để chia hết.
Chủ đề 6. Ước và bội.
Dạng 1. Bài toán về số ước và bội số.
Dạng 2. Số nguyên tố. Hợp số.
Dạng 3. Phân tích ra thừa số nguyên tố.
Chủ đề 7. Ước chung. Ước chung lớn nhất.
Dạng 1. Bài tập về tìm ước chung.
Dạng 2. Tìm ước chung lớn nhất.
Dạng 3. Dạng toán liên quan tập hợp.
Chủ đề 8. Bội chung. Bội chung lớn nhất.
Dạng 1. Tìm bội chung. Bội chung nhỏ nhất.
Dạng 2. Quan hệ giữa ước chung, bội chung, ước chung lớn nhất, bội chung lớn nhất.
Bài kiểm tra kết thúc chương 1 Số học 6.
[ads]
CHƯƠNG 2. SỐ NGUYÊN.
Chủ đề 9. Tập hợp số nguyên.
Dạng 1. Xác định số nguyên, biểu diễn số nguyên trên trục số, so sánh hai số nguyên.
Dạng 2. Giá trị tuyệt đối của số nguyên.
Chủ đề 10. Phép cộng số nguyên và tính chất của phép cộng số nguyên.
Dạng 1. Thực hiện phép cộng.
Dạng 2. Vận dụng tính chất phép cộng các số nguyên tính tổng đại số.
Chủ đề 11. Phép trừ hai số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc. Quy tắc chuyển vế.
Dạng 1. Quy tắc phép trừ hai số nguyên.
Dạng 2. Quy tắc dấu ngoặc.
Dạng 3. Vận dụng quy tắc chuyển vế để tìm x.
Chủ đề 12. Nhân hai số nguyên và tính chất của phép nhân số nguyên.
Dạng 1. Thực hiện phép nhân.
Dạng 2. Vận dụng tính chất của phép nhân.
Dạng 3. Toán tìm x.
Chủ đề 13. Bội và ước của một số nguyên.
Dạng. Tìm bội và ước của số nguyên.
Bài kiểm tra kết thúc chương 2 Số học 6. 
[ads]
CHƯƠNG 3. PHÂN SỐ.
Chủ đề 14. Khái niệm về phân số. Phân số bằng nhau.
Dạng 1. Cách viết phân số
Dạng 2. Xác định hai phân số bằng nhau.
Chủ đề 15. Các tính chất cơ bản của phân số.
Dạng 1. Rút gọn phân số.
Dạng 2. Quy đồng mẫu số nhiều phân số.
Dạng 3. So sánh các phân số.
Chủ đề 16. Phép cộng phân số. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số.
Dạng 1. Thực hiện phép cộng hai phân số.
Dạng 2. Thực hiện phép cộng nhiều phân số.
Chủ đề 17. Phép trừ phân số.
Dạng 1. Tìm đối số của một phân số.
Dạng 2. Thực hiện tính tổng đại số các phân số.
Chủ đề 18. Phép nhân phân số. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số.
Dạng 1. Thực hiện các phép nhân hai phân số.
Dạng 2. Thực hiện phép nhân nhiều hơn hai phân số.
Chủ đề 19. Phép chia phân số.
Dạng 1. Tìm số nghịch đảo.
Dạng 2. Phép chia phân số.
Dạng 3. Phép chia và phối hợp bốn phép tính.
Chủ đề 20. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm.
Dạng 1. Viết phân số dưới dạng hỗn số và ngược lại.
Dạng 2. Viết phân số dưới dạng thập phân và ngược lại.
Dạng 3. Toán về phần trăm.
Chủ đề 21. Giá trị phân số của một số cho trước. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó. 
Dạng 1. Tìm giá trị phân số của một số cho trước.
Dạng 2. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó.
Dạng 3. Dạng toán tính ngược từ cuối và kết hợp sử dụng hai dạng toán trên.
Chủ đề 22. Tỉ số của hai số. Tỉ số phần trăm. Biểu đồ phần trăm.
Dạng 1. Tỉ số của hai số.
Dạng 2. Toán về tỉ số phần trăm và biểu đồ phần trăm.
Bài kiểm tra kết thúc chương 3 Số học 6.
Đề kiểm tra học kì 1 Toán 6.
Đề kiểm tra học kì 2 Toán 6.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com