Phiếu bài tập tuần Toán 7


Tài liệu gồm 127 trang, được biên soạn bởi tác giả Toán Họa, tuyển tập phiếu bài tập tuần Toán 7.

Phiếu bài tập Toán 7 tuần 01:
+ Đại số 7: Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ.
+ Hình học 7: Bài 1: Hai góc đối đỉnh.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 02:
+ Đại số 7: Bài 2: Cộng trừ các số hữu tỉ.
+ Hình học 7: Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 03:
+ Đại số 7: Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ.
+ Hình học 7: Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 04:
+ Đại số 7: Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia số thập phân.
+ Hình học 7: Bài 5: Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 05:
+ Đại số 7: Bài 5 + 6: Luỹ thừa của một số hữu tỉ.
+ Hình học 7: Bài 6: Từ vuông góc đến song song.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 06:
+ Đại số 7: Bài 7 + 8: Tỉ lệ thức – Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
+ Hình học 7: Bài 7: Định lý.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 07:
+ Đại số 7: Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
+ Hình học 7: Ôn tập chương I.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 08:
+ Đại số 7: Bài 10: Làm tròn số.
+ Hình học 7: Ôn tập chương I.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 09:
+ Đại số 7: Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai. Bài 12: Số thực.
+ Hình học 7: Bài 1. Tổng ba góc của một tam giác.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 10:
+ Đại số 7: Ôn tập chương I.
+ Hình học 7: Bài 2. Hai tam giác bằng nhau.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 11:
+ Đại số 7: Ôn tập chương I.
+ Hình học 7: Bài 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh (c-c-c).
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 12:
+ Đại số 7: Bài 1 + 2: Đại lượng tỉ lệ thuận. Một vài bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.
+ Hình học 7: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 13:
+ Đại số 7: Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch.
+ Hình học 7: Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác c-g-c.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 14:
+ Đại số 7: Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch.
+ Hình học 7: Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác g-c-g.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 15:
+ Đại số 7: Bài 5 + 6: Hàm số – Mặt phẳng tọa độ.
+ Hình học 7: Luyện tập bài tam giác bằng nhau.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 16:
+ Đại số 7: Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0).
+ Hình học 7: Luyện tập ba trường hợp bằng nhau của tam giác.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 17:
+ Đại số 7: Ôn tập học kì I.
+ Hình học 7: Ôn tập học kì I.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 18:
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 19:
+ Đại số 7: Thu nhập số liệu thống kê, tần số.
+ Hình học 7: Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 20:
+ Đại số 7: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu.
+ Hình học 7: Tam giác cân.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 21:
+ Đại số 7: Biểu đồ.
+ Hình học 7: Định lý Pitago.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 22:
+ Đại số 7: Số trung bình cộng.
+ Hình học 7: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 23:
+ Đại số 7: Bài tập nhắc lại kiến thức chương I + II.
+ Hình học 7: Luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 24:
+ Đại số 7: Kiểm tra chương III – Đại số.
+ Hình học 7: Kiểm tra chương II – Hình học.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 25:
+ Đại số 7: Khái niệm về biểu thức đại số – Giá trị của một biểu thức đại số.
+ Hình học 7: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 26:
+ Đại số 7: Đơn thức – Đơn thức đồng dạng.
+ Hình học 7: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 27:
+ Đại số 7: Đa thức – Cộng trừ đa thức.
+ Hình học 7: Quan hệ giữa ba cạnh trong một tam giác – Bất đẳng thức tam giác.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 28:
+ Đại số 7: Đa thức một biến, cộng trừ đa thức một biến.
+ Hình học 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 29:
+ Đại số 7: Cộng trừ đa thức một biến.
+ Hình học 7: Tính chất tia phân giác của một góc.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 30:
+ Đại số 7: Nghiệm của đa thức một biến.
+ Hình học 7: Tính chất ba đường phân giác của tam giác.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 31:
+ Đại số 7: Ôn tập chương IV.
+ Hình học 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 32:
+ Đại số 7: Ôn tập cuối năm.
+ Hình học 7: Ôn tập tổng hợp.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 33: Ôn tập kiểm tra cuối năm.
Phiếu bài tập Toán 7 tuần 34: Kiểm tra cuối năm.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com