Bài tập Toán 6 học kì 1 – Nguyễn Ngọc Dũng


Tài liệu gồm 67 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Ngọc Dũng, tóm tắt lý thuyết và tuyển chọn các bài tập Toán 6 giai đoạn học kì 1 (HK1).

Phần I SỐ HỌC – Trang 3.
Chương 1 Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Trang 5.
Bài 1 Tập hợp, phần tử của tập hợp 5.
Bài 2 Tập hợp các số tự nhiên. Ghi số tự nhiên 8.
Bài 3 Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con 10.
Bài 4 Phép cộng và phép nhân 12.
Bài 5 Phép trừ và phép chia 14.
Bài 6 Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số 16.
Bài 7 Thứ tự thực hiện các phép tính 19.
Bài 8 Ước và bội 21.
Bài 9 Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố 22.
Bài 10 Ước chung – Bội chung. Ước chung lớn nhất – Bội chung nhỏ nhất 23.
Chương 2 Số nguyên Trang 29.
Bài 1 Tập hợp các số nguyên 29.
Bài 2 Phép cộng số nguyên 31.
Bài 3 Phép trừ số nguyên 34.
Bài 4 Quy tắc dấu ngoặc 36.
Bài 5 Quy tắc chuyển vế 38.
Bài 6 Phép nhân và chia hai số nguyên 40.
Bài 7 Tính chất của phép nhân 42.

Phần II HÌNH HỌC – Trang 45.
Chương 1 Đoạn thẳng Trang 47.
Bài 1 Điểm. Đường thẳng 47.
Bài 2 Ba điểm thẳng hàng 50.
Bài 3 Đường thẳng đi qua hai điểm 53.
Bài 4 Tia 55.
Bài 5 Ôn tập lần 1 58.
Bài 6 Đoạn thẳng 59.
Bài 7 Khi nào thì AM + MB = AB? 62.
Bài 8 Trung điểm của đoạn thẳng 64.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com