Các chuyên đề học tập môn Toán 7 phần Hình học

Tài liệu gồm 469 trang, trình bày lý thuyết trọng tâm và phương pháp giải các dạng bài tập môn Toán 7 phần Hình học.

Hình học 7 – Chuyên đề 1. Góc ở vị trí đặc biệt.
Hình học 7 – Chuyên đề 2. Hai đường thẳng song song.
Hình học 7 – Chuyên đề 3. Tiên đề Ơ-clit.
Hình học 7 – Chuyên đề 4. Định lí, chứng minh định lí.
Hình học 7 – Chuyên đề 5. Tổng các góc của một tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 6. Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 7. Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
Hình học 7 – Chuyên đề 9.1. Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng.
Hình học 7 – Chuyên đề 9.2. Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng.
Hình học 7 – Chuyên đề 10. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 11. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.
Hình học 7 – Chuyên đề 12. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 13.1. Sự đồng quy của ba trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 13.2. Sự đồng quy của ba trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 14.1. Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 14.2. Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác.
Hình học 7 – Chuyên đề 15. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
Hình học 7 – Chuyên đề 16. Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]