Vở bài tập Toán 9 tập 1 phần Hình học

Tài liệu gồm 103 trang, tuyển tập các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận môn Toán 9 tập 1 phần Hình học.

CHƯƠNG 1. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG.
Bài 1. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG.
Dạng 1: Tính độ dài đoạn thẳng và các yếu tố khác dựa vào hệ thức liên hệ giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.
Dạng 2: Tính độ dài dựa vào hệ thức liên quan đến đường cao.
Dạng 3: Chứng minh các hệ thức hình học.
Bài 2. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN.
Dạng 1: Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông khi biết độ dài hai cạnh.
Dạng 2: Dựng góc nhọn α khi biết tỉ số lượng giác của góc nhọn đó bằng m/n.
Dạng 3: Chứng minh hệ thức lượng giác.
Dạng 4: Biết một giá trị lượng giác của góc nhọn, tính các tỉ số lượng giác khác của góc đó.
Dạng 5: Tính giá trị lượng giác với các góc đặc biệt (không dùng máy tính hoặc bảng số).
Dạng 6: So sánh các tỉ số lượng giác mà không dùng máy tính hoặc bảng số.
Dạng 7: Tìm góc nhọn α thỏa đẳng thức cho trước.
Bài 4-5. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG ỨNG DỤNG THỰC TẾ CÁC TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN.
Dạng 1: Giải tam giác vuông.
Dạng 2: Giải tam giác nhọn.
Dạng 3: Tính diện tích tam giác, tứ giác.
Dạng 4: Ứng dụng thực tế của hệ thức lượng trong tam giác vuông.
Bài. ÔN TẬP CHƯƠNG I.
Dạng 1: So sánh các tỉ số lượng giác.
Dạng 2: Rút gọn và tính giá trị của biểu thức lượng giác.
Dạng 3: Tính độ dài đoạn thẳng, tính số đo góc.
Dạng 4: Chứng minh hệ thức giữa các tỉ số lượng giác.

CHƯƠNG 2. ĐƯỜNG TRÒN.
Bài 1. SỰ XÁC ĐỊNH CỦA ĐƯỜNG TRÒN. TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN.
Dạng 1: Xác định tâm và bán kính của đường tròn đi qua nhiều điểm.
Dạng 2: Xác định vị trí của điểm và đường tròn.
Dạng 3: Dựng đường tròn thỏa mãn yêu cầu cho trước.
Bài 2. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN.
Dạng 1: So sánh các đoạn thẳng.
Dạng 2: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau.
Bài 3. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY.
Dạng 1: Tính độ dài đoạn thẳng. Chứng minh đoạn thẳng bằng nhau.
Dạng 2: So sánh độ dài các đoạn thẳng.
Bài 4. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN.
Dạng 1: Xác định vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
Dạng 2: Bài toán liên quan đến tính độ dài.
Bài 5. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN.
Dạng 1: Chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn.
Dạng 2: Bài toán liên quan đến tính độ dài.
Bài 6. TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU.
Dạng 1: Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.
Dạng 2: Tính độ dài đoạn thẳng. Tính số đo góc.
Bài 7. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN.
Dạng 1: Chứng minh song song, vuông góc.
Dạng 2: Tính độ dài đoạn thẳng. Chứng minh đoạn thẳng bằng nhau.
Bài 8. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN (TT).
Dạng 1: Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.
Dạng 2: Các bài toán liên quan đến hai đường tròn tiếp xúc nhau.
Bài. ÔN TẬP CHƯƠNG II.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]