Vở bài tập Toán 9 tập 2 phần Đại số

Tài liệu gồm 222 trang, tuyển tập các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận môn Toán 9 tập 2 phần Đại số.

CHƯƠNG 3. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Dạng 1: Nhận biết hàm số bậc nhất y = ax + b.
Dạng 2: Kiểm tra các cặp số cho trước có là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn không?
Dạng 3: Tìm một nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.
Dạng 4: Viết nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình.
Dạng 5: Tìm điều kiện của tham số để đường thẳng đi qua một điểm cho trước.
Dạng 6: Vẽ cặp đường thẳng và tìm giao điểm của chúng.
Bài 2. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Dạng 1: Kiểm tra cặp số cho trước có là nghiệm của hệ phương trình đã cho hay không?
Dạng 2: Đoán nhận số nghiệm của hệ phương trình.
Dạng 3: Tìm nghiệm của hệ bằng phương pháp hình học.
Dạng 4: Tìm điều kiện của tham số để hệ phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước.
Dạng 5: Vị trí tương đối của hai đường thẳng.
Bài 3. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ.
Dạng 1: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
Dạng 2: Giải hệ phương trình quy về phương trình bậc nhất hai ẩn.
Dạng 3: Sử dụng đặt ẩn phụ giải hệ phương trình quy về phương trình bậc nhất hai ẩn.
Dạng 4: Tìm điều kiện của tham số để hệ phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước.
Bài 4. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ.
Dạng 1: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
Dạng 2: Giải hệ phương trình quy về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Dạng 3: Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ.
Dạng 4: Tìm điều kiện của tham số để hệ phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước.
Bài 5. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH.
Dạng 1: Bài toán về quan hệ giữa các số.
Dạng 2: Bài toán về chuyển động.
Bài 6. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH (TT).
Dạng 1: Bài toán về công việc làm chung và làm riêng.
Dạng 2: Bài toán về năng suất lao động.
Dạng 3: Bài toán về tỉ lệ phần trăm.
Dạng 4: Bài toán về nội dung hình học.
Dạng 5: Bài toán về nội dung sắp xếp chia đều.
ÔN TẬP CHƯƠNG III.
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 – MÔN TOÁN 9 – ĐỀ SỐ 1.
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 – MÔN TOÁN 9 – ĐỀ SỐ 2.

CHƯƠNG 4. HÀM SỐ Y = AX2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.
Bài 1. HÀM SỐ Y = AX2 (A KHÁC 0).
Dạng 1: Tính giá trị của hàm số tại một điểm cho trước.
Dạng 2: Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số.
Bài 2. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ Y = AX2 (A KHÁC 0).
Dạng 1: Vẽ đồ thị hàm số.
Dạng 2: Tọa độ giao điểm của Parabol và đường thẳng.
Bài 3. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.
Dạng 1: Nhận dạng và tìm hệ số của phương trình bậc hai một ẩn.
Dạng 2: Sử dụng các phép biến đổi, giải phương trình bậc hai một ẩn cho trước.
Bài 4. CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.
Dạng 1: Sử dụng công thức nghiệm để giải phương trình bậc hai một ẩn cho trước.
Dạng 2: Sử dụng công thức nghiệm, xác định số nghiệm của phương trình dạng bậc hai.
Dạng 3: Giải và biện luận phương trình dạng bậc hai.
Dạng 4: Một số bài toán về tính số nghiệm của phương trình bậc hai.
Bài 5. CÔNG THỨC NGHIỆM THU GỌN.
Dạng 1: Sử dụng công thức nghiệm thu gọn, giải phương trình bậc hai.
Dạng 2: Sử dụng công thức nghiệm thu gọn, xác định số nghiệm của phương trình bậc hai.
Dạng 3: Giải và biện luận phương trình dạng bậc hai.
Bài 6. HỆ THỨC VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG.
Dạng 1: Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức đối xứng giữa các nghiệm.
Dạng 2: Giải phương trình bằng cách nhẩm nghiệm.
Dạng 3: Tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng.
Dạng 4: Phân tích tam giác bậc hai thành nhân tử.
Dạng 5: Xét dấu các nghiệm của phương trình bậc hai.
Dạng 6: Xác định điều kiện của tham số để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn hệ thức cho trước.
Bài 7. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.
Dạng 1: Giải phương trình trùng phương.
Dạng 2: Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.
Dạng 3: Giải phương trình tích.
Dạng 4: Giải phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ.
Bài 8. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH.
Dạng 1: Toán có nội dung hình học.
Dạng 2: Bài toán có quan hệ về số.
Dạng 3: Bài toán về năng suất lao động.
Dạng 4: Bài toán về công việc làm chung, làm riêng.
Dạng 5: Bài toán về chuyển động.
Dạng 6: Bài toán chuyển động có vận tốc cản.
Dạng 7: Các dạng toán khác.
ÔN TẬP CHƯƠNG IV.
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV – ĐỀ SỐ 1.
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV – ĐỀ SỐ 2.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]