Vở bài tập Toán 9 tập 2 phần Hình học

Tài liệu gồm 81 trang, tuyển tập các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận môn Toán 9 tập 2 phần Hình học.

CHƯƠNG 3. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN.
Bài 1. GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG.
Dạng 1: Tìm số đo góc ở tâm – Số đo cung bị chắn.
Bài 2. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY.
Dạng 1: So sánh hai cung.
Bài 3. GÓC NỘI TIẾP.
Dạng 1: Tính số đo góc, chứng minh các góc bằng nhau, đoạn thẳng bằng nhau.
Dạng 2: Chứng minh hai đường thẳng vuông góc, ba điểm thẳng hàng.
Bài 4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG.
Dạng 1: Tính số đo góc, chứng minh các góc bằng nhau, các đẳng thức hoặc tam giác đồng dạng.
Dạng 2: Chứng minh hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, một tia là tiếp tuyến của đường tròn.
Bài 5. GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG. BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN.
Dạng 1: Chứng minh hai góc hoặc hai đoạn thẳng bằng nhau.
Dạng 2: Chứng minh hai đường thẳng song song hoặc vuông góc hoặc các đẳng thức cho trước.
Bài 6. CUNG CHỨA GÓC.
Dạng 1: Quỹ tích là cung chứa góc a.
Dạng 2: Dựng cung chứa góc.
Bài 7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP.
Dạng 1: Tính số đo các góc và chứng minh tứ giác nội tiếp.
Dạng 2: Khai thác tính chất của tứ giác nội tiếp.
Bài 8. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN. CUNG TRÒN.
Bài 9. DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN – HÌNH QUẠT TRÒN.
ÔN TẬP CHƯƠNG III.

CHƯƠNG 4. HÌNH TRỤ – HÌNH NÓN – HÌNH CẦU.
Bài 1. HÌNH TRỤ. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH TRỤ.
Dạng 1: Tính chiều cao, bán kính đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích.
Dạng 2: Dạng toán tổng hợp.
Bài 2. HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT.
Dạng 1: Tính diện tích, thể tích và các đại lượng liên quan đến hình nón và hình nón cụt.
Dạng 2: Dạng toán tổng hợp.
Bài 3. HÌNH CẦU – DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU.
Dạng 1: Tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu và các đại lượng liên quan.
Dạng 2: Dạng toán tổng hợp.
ÔN TẬP CHƯƠNG IV.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]