31 chủ đề học tập Đại số 9

Tài liệu gồm 246 trang, tuyển tập 31 chủ đề học tập Đại số 9.

Chương 1 – Chủ đề 1. Căn bậc hai.
Chương 1 – Chủ đề 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức.
Chương 1 – Chủ đề 3. Liên hệ phép nhân, phép chia.
Chương 1 – Chủ đề 4. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai.
Chương 1 – Chủ đề 5. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.
Chương 1 – Chủ đề 6. Căn bặc ba.
Chương 1 – Chủ đề 7. Ôn tập chương 1.
Chương 1 – Chủ đề 8 + 9. Kiểm tra khảo sát và chữa đề.
Chương 2 – Chủ đề 1. Nhắc lại và bổ sung về hàm số bậc nhất.
Chương 2 – Chủ đề 2. Hàm số bậc nhất.
Chương 2 – Chủ đề 3. Đồ thị hàm số bậc nhất.
Chương 2 – Chủ đề 4. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng.
Chương 2 – Chủ đề 5. Hệ số góc của đường thẳng.
Chương 2 – Chủ đề 6. Tổng ôn tập chương 2.
Chương 2 – Chủ đề 7. Kiểm tra khảo sát và chữa bài.
Chương 3 – Chủ đề 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chương 3 – Chủ đề 2. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chương 3 – Chủ đề 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
Chương 3 – Chủ đề 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
Chương 3 – Chủ đề 5. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Chương 3 – Chủ đề 6. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
Chương 3 – Chủ đề 7. Tổng ôn tập chương 3.
Chương 3 – Chủ đề 8. Kiểm tra khảo sát chất lượng ôn tập chương 3.
Chương 4 – Chủ đề 1. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) và đồ thị.
Chương 4 – Chủ đề 2. Công thức nghiệm.
Chương 4 – Chủ đề 3. Hệ thức vi. Ét và ứng dụng.
Chương 4 – Chủ đề 4. Phương trình quy về phương trình bậc hai.
Chương 4 – Chủ đề 5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Chương 4 – Chủ đề 6. Bài toán vể đường thang và parabol.
Chương 4 – Chủ đề 7. Tổng ôn tập chương 4.
Chương 4 – Chủ đề 8. Kiểm tra khảo sát chất lượng ôn tập.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]