Bài tập chuyên đề căn bậc hai, căn bậc ba

Tài liệu gồm 144 trang, được biên soạn bởi cô giáo Diệu Thu, tuyển chọn các bài tập chuyên đề căn bậc hai, căn bậc ba trong chương trình môn Toán 9 tập 1 phần Đại số.

Chuyên đề 1. Căn bậc hai – căn bậc ba và các phép biến đổi.
+ Bài 1. Khái niệm căn bậc hai – căn bậc hai số học.
+ Bài 2. So sánh căn bậc hai số học.
+ Bài 3. Căn thức bậc hai và bài toán tìm điều kiện xác định.
+ Bài 4. Hằng đẳng thức √𝑨𝟐 = |𝑨|.
+ Bài 5. Ứng dụng hằng đẳng thức √𝑨𝟐 = |𝑨| để tính toán.
+ Bài 6. Liên hệ phép nhân và phép khai phương.
+ Bài 7. Liên hệ phép chia và phép khai phương.
+ Bài 8. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn.
+ Bài 9. Đưa thừa số vào trong dấu căn.
+ Bài 10. Khử mẫu của biểu thức lấy căn.
+ Bài 11. Trục căn thức ở mẫu.
+ Bài 12. Căn bậc ba.
Chuyên đề 2. Một số phương trình cơ bản thường gặp.
Chuyên đề 3. Tính giá trị (rút gọn) biểu thức số chứa căn.
Chuyên đề 4. Bài toán rút gọn và câu hỏi liên quan.
+ Bài 1. Rút gọn biểu thức có biến.
+ Bài 2. Tính giá trị của biểu thức.
+ Bài 3. Phương trình chứa biểu thức rút gọn.
+ Bài 4. Bất phương trình chứa biểu thức rút gọn.
+ Bài 5. So sánh hai biểu thức bằng cách xét hiệu.
+ Bài 6. Tìm GTLN – GTNN.
+ Bài 7. Tìm x nguyên để biểu thức nhận giá trị nguyên.
+ Bài 8. Tìm x để biểu thức nhận giá trị nguyên.
+ Bài 9. Tìm tham số m để phương trình chứa biểu thức rút gọn có nghiệm.
+ Bài 10. Luyện tập.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]