Chuyên đề định lí và chứng minh định lí Toán 7

Tài liệu gồm 19 trang, bao gồm tóm tắt lí thuyết và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề định lí và chứng minh định lí trong chương trình môn Toán 7.

PHẦN I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.
1. Định lí. Giả thiết và kết luận của định lí:
– Định lí là một khẳng định được suy ra từ những khẳng định đúng đã biết. Mỗi định lí thường được phát biểu dưới dạng: “Nếu … thì …”.
– Phần giữa từ “nếu” và từ “thì” là giả thiết của định lí.
– Phần sau từ “thì” là kết luận của định lí.
2. Thế nào là chứng minh định lí?
– Chứng minh một định lí là dùng lập luận để từ giả thiết và những khẳng định đúng đã biết để suy ra kết luận của định lí.
PHẦN II. CÁC DẠNG BÀI.
Dạng 1. Xác định giả thiết và kết luận của định lí.
– Mỗi định lí thường được phát biểu dưới dạng: “Nếu … thì …”.
– Phần giữa từ “nếu” và từ “thì” là giả thiết của định lí.
– Phần sau từ “thì” là kết luận của định lí.
Dạng 2. Chứng minh định lí.
– Chứng minh một định lí là dùng lập luận để từ giả thiết và những khẳng định đúng đã biết để suy ra kết luận của định lí.
PHẦN III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com