Chuyên đề trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác Toán 7

Tài liệu gồm 36 trang, bao gồm tóm tắt lí thuyết và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác trong chương trình môn Toán 7.

PHẦN I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.
PHẦN II. CÁC DẠNG BÀI.
Dạng 1. Tìm hoặc chứng minh hai tam giác bằng nhau.
+ Xét hai tam giác.
+ Kiểm tra ba điều kiện bằng nhau cạnh – góc – cạnh, góc – cạnh – góc.
+ Kết luận hai tam giác bằng nhau.
Dạng 2. Sử dụng trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh một tính chất khác.
+ Chọn hai tam giác có cạnh (góc) là hai đoạn thẳng (góc) cần chứng minh bằng nhau.
+ Chứng minh hai tam giác ấy bằng nhau theo một trong hai trường hợp cạnh – góc – cạnh, góc – cạnh – góc rồi suy ra hai cạnh (góc) tương ứng bằng nhau. Kiểm tra ba điều kiện bằng nhau cạnh – góc – cạnh, góc – cạnh – góc.
+ Kết hợp với các tính chất đã học về tia phân giác, đường thẳng song song, đường trung trực, tổng ba góc trong một tam giác, … để chứng minh một tính chất khác.
PHẦN III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]