Bài tập Toán 6 Chân Trời Sáng Tạo học kì 1 – Nguyễn Văn Thanh

Tài liệu gồm 196 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Văn Thanh, bao gồm kiến thức cần nhớ và bài tập môn Toán 6 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo học kì 1.

Chương 1 SỐ TỰ NHIÊN.
Bài 1 Tập hợp. Phần tử của tập hợp.
Bài 2 Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên.
Bài 3 Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên.
Bài 4 Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.
Bài 5 Thứ tự thực hiện các phép tính.
Bài 6 Chia hết và chia có dư. Tính chất chia hết của một tổng.
Bài 7 Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.
Bài 8 Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.
Bài 9. Ước và bội.
Bài 10 Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
Bài 11 Hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Bài 12 Ước chung. Ước chung lớn nhất.
Bài 13 Bội chung. Bội chung nhỏ nhất.

Chương 2 SỐ NGUYÊN.
Bài 1 Số nguyên âm và tập hợp các số nguyên.
Bài 2 Thứ tự trong tập hợp số nguyên.
Bài 3 Phép cộng và phép trừ hai số nguyên.
Bài 4 Phép nhân và phép chia hết hai số nguyên.

Chương 3 HÌNH HỌC TRỰC QUAN: CÁC HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN.
Bài 1 Hình vuông – Tam giác đều – Lục giác đều.
Bài 2 Hình chữ nhật – Hình thoi- Hình bình hành – Hình thang cân.
Bài 3 Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn.

Chương 4 MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.
Bài 1 Thu thập và phân loại dữ liệu.
Bài 2 Biểu diễn dữ liệu trên bảng.
Bài 3 Biểu đồ tranh.
Bài 4 Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]