Các dạng bài tập một số yếu tố thống kê Toán 9 Chân Trời Sáng Tạo

Tài liệu gồm 107 trang, được biên soạn bởi tác giả Trương Ngọc Vỹ, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề một số yếu tố thống kê môn Toán 9 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. BẢNG TẦN SỐ VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ.
+ Dạng 1. Tần số, bảng tần số.
+ Dạng 2. Biểu đồ tần số.

BÀI 2. BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI.
+ Dạng 1. Tần số tương đối, bảng tần số tương đối.
+ Dạng 2. Biểu đồ tần số tương đối.

BÀI 3. BIỄU DIỄN SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
+ Dạng 1. Tần số ghép nhóm và bảng tần số ghép nhóm.
+ Dạng 2. Tần số tương đối ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm.
+ Dạng 3. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]