Chuyên đề ôn tập và bổ túc về số tự nhiên


Tài liệu gồm 78 trang, bao gồm kiến thức cần nhớ, ví dụ minh họa và bài tập chọn lọc chuyên đề ôn tập và bổ túc về số tự nhiên, giúp học sinh học tốt chương trình môn Toán lớp 6.

Chuyên đề 1. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN.
+ Dạng 1. Viết tập hợp, tập hợp con và sử dụng các kí hiệu ∈, ∉, ⊂.
+ Dạng 2: Tính số phần tử của một tập hợp.
+ Dạng 3. Đếm số chữ số.
+ Dạng 4. Các bài toán về cấu tạo số.
Chuyên đề 2. PHÉP TOÁN TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN.
+ Dạng 1. Thực hiện phép tính.
+ Dạng 2. So sánh.
+ Dạng 3. Tìm số chưa biết.
Chuyên đề 3. TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG, HIỆU, TÍCH.
+ Dạng 1. Chứng minh quan hệ chia hết.
+ Dạng 2. Tìm điều kiện cho quan hệ chia hết.
[ads]
Chuyên đề 4. DẤU HIỆU CHIA HẾT.
+ Dạng 1. Chứng minh quan hệ chia hết.
+ Dạng 2. Tìm điều kiện cho quan hệ chia hết, chia dư.
Chuyên đề 5. SỐ NGUYÊN TỐ VÀ HỢP SỐ.
+ Dạng 1. Các bài toán về ước và bội.
+ Dạng 2. Các bài toán về số nguyên, hợp số.
+ Dạng 3. Các bài toán về phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
Chuyên đề 6. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT.
+ Dạng 1. Các bài toán về ước chung và bội chung.
+ Dạng 2. Các bài toán chứng minh.
+ Dạng 3. Các bài toán thực tế.
Chuyên đề nâng cao 1. SỐ CHÍNH PHƯƠNG.
+ Dạng 1. Kiểm tra một số có phải là số chính phương hay không.
+ Dạng 2. Lập số chính phương từ các chữ số đã cho.
+ Dạng 3. Toán chứng minh.
Chuyên đề nâng cao 2. NGUYÊN LÍ DIRICHLET.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com