Phiếu bài tập Toán 8 chủ đề dữ liệu và biểu đồ

Tài liệu gồm 52 trang, phân dạng và tuyển chọn các bài tập Toán 8 chủ đề dữ liệu và biểu đồ.

THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU.
+ Dạng 1: Thu thập dữ liệu.
+ Dạng 2: Phân loại và tổ chức dữ liệu.
+ Dạng 3: Tính hợp lí của dữ liệu.
MÔ TẢ VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU TRÊN CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ.
+ Dạng 1: Một số dạng bảng và biểu đồ thống kê.
+ Dạng 2: Lựa chọn và biểu diễn dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp.
+ Dạng 3: Biểu diễn tập dữ liệu đó theo những cách khác nhau vào bảng, biểu đồ thích hợp.
+ Dạng 4: Chuyển tập dữ liệu đó từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.
PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÍ DỮ LIỆU THU ĐƯỢC Ở DẠNG BẢNG, BIỂU ĐỒ.
+ Dạng 1: Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng.
+ Dạng 2: Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở biểu đồ cột.
+ Dạng 3: Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở biểu đồ cột kép.
+ Dạng 4: Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở biểu đồ đoạn thẳng.
+ Dạng 5: Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở biểu đồ hình quạt tròn.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]