Phiếu bài tập Toán 8 chủ đề phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất

Tài liệu gồm 86 trang, phân dạng và tuyển chọn các bài tập Toán 8 chủ đề phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất.

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
Dạng 1: Nhận dạng phương trình bậc nhất một ẩn.
Dạng 2: Kiểm tra xem x = x0 có phải là nghiệm của phương trình bậc nhất hay không?
Dạng 3: Giải phương trình bậc nhất một ẩn ax + b = 0 (a khác 0).
Dạng 4: Giải phương trình ax + b = cx + d (a khác 0).
ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
Dạng 1: Bài toán liên quan đến tìm số.
Dạng 2: Bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
Dạng 3: Bài toán liên quan đến năng suất.
Dạng 4: Bài toán liên quan đến công việc làm chung, làm riêng.
Dạng 5: Bài toán liên quan đến tính tuổi.
BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
HÀM SỐ.
Dạng 1: Xác định xem đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không?
Dạng 2: Tìm giá trị của hàm số tại một giá trị cho trước của biến số và ngược lại.
Dạng 3: Các bài toán thực tế về hàm số.
MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ. ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.
Dạng 1: Tìm tọa độ của một điểm cho trước và ngược lại, vẽ một điểm có tọa độ cho trước.
Dạng 2: Xét xem điểm M(x0;y0) cho trước có thuộc đồ thị của hàm số y = f(x) không?
HÀM SỐ BẬC NHẤT Y = AX + B (A KHÁC 0).
Dạng 1: Nhận biết được hàm số bậc nhất.
Dạng 2: Xác định hệ số của x, hệ số tự do của hàm số bậc nhất.
Dạng 3: Tính giá trị của hàm số bậc nhất.
Dạng 4: Bài toán thực tế.
ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ BẬC NHẤT Y = AX + B (A KHÁC 0).
Dạng 1: Vẽ đồ thị hàm số y = ax + b (a khác 0).
Dạng 2: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a khác 0).
Dạng 3: Xét vị trí tương đối của hai đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ Oxy.
BÀI TẬP TỔNG HỢP HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com