Phiếu bài tập Toán 8 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Tài liệu gồm 176 trang, tổng hợp các phiếu bài tập môn Toán 8 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

MỤC LỤC:
Phiếu 1. Đơn thức 3.
Phiếu 2. Đa thức. Cộng trừ đa thức 8.
Phiếu 3. Phép nhân, phép chia đa thức 12.
Phiếu 4. Ôn tập chương I 17.
Phiếu 5. Hằng đằng thức đáng nhớ (tiết 1) 21.
Phiếu 6. Hằng đằng thức đáng nhớ (tiết 2) 26.
Phiếu 7. Hằng đằng thức đáng nhớ (tiết 3) 29.
Phiếu 8. Phân tích đa thức thành nhân tử 34.
Phiếu 9. Ôn tập chương II 38.
Phiếu 10. Thu thập và phân loại số liệu biểu diễn và phân tích dữ liệu bảng, biểu đồ 42.
Phiếu 11. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ 46.
Phiếu 12. Ôn tập tứ giác hình thang cân 57.
Phiếu 13. Ôn tập hình bình hành 60.
Phiếu 14. Ôn tập hình chữ nhật 63.
Phiếu 15. Hình thoi, hình vuông 66.
Phiếu 16. Ôn tập chương III 70.
Phiếu 17. Định lí Thalés trong tam giác 74.
Phiếu 18. Đường trung bình của tam giác 79.
Phiếu 19. Tính chất đường phân giác của tam giác 82.
Phiếu 20. Ôn tập chương IV 87.
Phiếu 21. Phân thức đại số, tính chất cơ bản của phân thức đại số 90.
Phiếu 22. Phép cộng, phép trừ phân thức đại số 101.
Phiếu 23. Phép nhân, phép chia phân thức đại số 105.
Phiếu 24. Ôn tập chương VI 109.
Phiếu 25. Ôn tập phương trình bậc nhất một ẩn 115.
Phiếu 26. Giải bài toán bằng cách lập phương trình 118.
Phiếu 27. Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất 121.
Phiếu 28. Ôn tập chương VII 125.
Phiếu 29. Hai tam giác đồng dạng. Trường hợp đồng dạng thứ nhất 129.
Phiếu 30. Trường hợp đồng dạng thứ hai và thứ ba 132.
Phiếu 31. Ôn tập định lí Pythagore 136.
Phiếu 32. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông 139.
Phiếu 33. Ôn tập cuối chương 142.
Phiếu 34. Một số hình khối trong thực tiễn 145.
Phiếu 35. Mở đầu về xác suất 148.
Phiếu 36. Ôn tập cuối học kì I (số) 155.
Phiếu 37. Ôn tập cuối học kì I (hình) 159.
Phiếu 38. Ôn tập cuối học kì II – phần số học 167.
Phiếu 39. Ôn tập cuối học kì II (hình) 172.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]