Chuyên đề sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác Toán 7

Tài liệu gồm 63 trang, bao gồm tóm tắt lí thuyết và hướng dẫn giải các dạng bài tập chuyên đề sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác trong chương trình môn Toán 7.

PHẦN I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT.
PHẦN II. CÁC DẠNG BÀI.
BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC
Dạng 1. Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.
– Dựa vào định nghĩa và sự đồng quy của ba đường trung trực trong tam giác.
– Sử dụng tính chất giao điểm các đường trung trực trong tam giác thì cách đều ba đỉnh của tam giác đó.
Dạng 2. Chứng minh ba đường thẳng đồng quy, ba điểm thẳng hàng.
– Dựa vào định lí, tính chất về đường trung trực và sự đồng quy của ba đường trung trực trong tam giác.
Dạng 3. Vận dụng tính chất ba đường trung trực trong tam giác để giải quyết các bài toán khác.
– Dựa vào tính chất về đường trung trực và sự đồng quy của ba đường trung trực trong tam giác.
BA ĐƯỜNG CAO
Dạng 1. Xác định trực tâm của một tam giác.
– Để xác định trực tâm của một tam giác, ta cần tìm giao điểm hai đường cao của tam giác đó.
– Dựa vào định nghĩa, định lí và nhận xét, tính chất về đường cao và sự đồng quy của ba đường cao trong tam giác.
Dạng 2. Sử dụng tính chất trực tâm của tam giác để chứng minh hai đường thẳng vuông góc, ba đường thẳng đồng quy.
– Nếu H là giao điểm hai đường cao kẻ từ B và C của tam giác ABC thì AH ⊥ BC.
– Nếu ba đường thẳng là ba đường cao của một tam giác thì chúng cùng đi qua một điểm.
Dạng 3. Vận dụng tính chất ba đường cao trong tam giác để giải quyết các bài toán khác.
– Dựa vào định lí, tính chất về sự đồng quy của ba đường cao trong tam giác.
PHẦN III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com