Chuyên đề chia đa thức một biến đã sắp xếp


Tài liệu gồm 18 trang, tóm tắt lý thuyết trọng tâm cần đạt, phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán, tuyển chọn các bài tập từ cơ bản đến nâng cao chuyên đề chia đa thức một biến đã sắp xếp, có đáp án và lời giải chi tiết, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập chương trình Đại số 8 chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức.

A. BÀI GIẢNG CỦNG CỐ KIẾN THỨC NỀN
I. Lý thuyết
II. Các dạng bài tập
Dạng 1: Chia đa thức một biến đã sắp xếp (phép chia hết).
+ Bước 1: Nhân số chia với một biểu thức sao cho giá trị khi nhân bằng giá trị mũ cao nhất của số bị chia.
+ Bước 2: Lấy đa thức bị chia trừ đi tích vừa nhân được.
+ Bước 3: Quay về bước 1 đến khi dư cuối cùng bằng 0.
Dạng 2: Chia đa thức một biến đã sắp xếp (phép chia có dư).
+ Bước 1: Nhân số chia với một biểu thức sao cho giá trị khi nhân bằng giá trị mũ cao nhất của số bị chia.
+ Bước 2: Lấy đa thức bị chia trừ đi tích vừa nhân được.
+ Bước 3: Quay về bước 1 đến khi đa thức dư có bậc nhỏ hơn bậc của đa thức chia.
Dạng 3: Chia đa thức một biến đã sắp xếp có chứa tham số m.
+ Bước 1: Nhân số chia với một biểu thức sao cho giá trị khi nhân bằng giá trị mũ cao nhất của số bị chia.
+ Bước 2: Lấy đa thức bị chia trừ đi tích vừa nhân được.
+ Bước 3: Quay về bước 1 đến khi đa thức dư cuối cùng bằng 0 hoặc đa thức dư có bậc nhỏ hơn bậc của đa thức chia.
Dạng 4: Tìm m để số bị chia chia hết cho số chia.
Phương pháp 1: Thực hiện phép chia.
+ Bước 1: Thực hiện chia đa thức chứa tham số ở dạng 3.
+ Bước 2: Để số bị chia chia hết cho số chia thì phần dư bằng 0.
+ Bước 3: Giải tìm ra m.
Phương pháp 2: Hệ số bất định.
+ Bước 1: Dựa vào bậc cao nhất của số bị chia và số chia ta gọi dạng tổng quát của thương.
+ Bước 2: Nhân thương với số chia và chuyển biểu thức về dạng tổng quát.
+ Bước 3: Cho các hạng tử của biểu thức ở bước 2 và số bị chia bằng nhau, giải tìm được giá trị cần tìm.
Phương pháp 3: Phương pháp trị số riêng.
+ Bước 1: Đưa phép chia về dạng A(x) = B(x).Q(x).
+ Bước 2: Thay giá trị x để B(x) = 0 vào phương trình trên.
+ Bước 3: Giải ra ta tìm được giá trị cần tìm.
B. PHIẾU BÀI TỰ LUYỆN
Dạng 1: Chia đa thức một biến đã sắp xếp.
Dạng 2: Sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần rồi thực hiện phép chia.
Dạng 3: Tìm x.
Dạng 4: Phân tích đa thức thành nhân tử rồi thực hiện phép chia.
Dạng 5: Sử dụng hằng đẳng thức để thực hiện phép chia.
Dạng 6: Tìm đa thức M.
Dạng 7: Tìm a và b để A chia hết cho B.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com