Phát triển tư duy sáng tạo giải toán Đại số 8


Tài liệu gồm 352 trang, được biên soạn bởi tác giả Bùi Văn Tuyên (chủ biên), Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Tam Sơn, tuyển tập các chuyên đề Đại số 8 giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo giải toán Đại số 8.

CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC.
Chuyên đề 1. Phép nhân các đa thức.
Chuyên đề 2. Các hằng đẳng thức đáng nhớ.
Chuyên đề 3. Phân tích đa thức thành nhân tử.
Chuyên đề 4. Hằng đẳng thức mở rộng.
Chuyên đề 5. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng một số phương pháp khác.
Chuyên đề 6. Số chính phương.
Chuyên đề 7. Chia đa thức cho đa thức.
Chuyên đề 8. Phép chia hết trên tập hợp số nguyên.

CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ.
Chuyên đề 9. Phân thức đại số. Tính chất phân thức đại số.
Chuyên đề 10. Rút gọn phân thức.
Chuyên đề 11. Phép cộng và phép trừ các phân thức đại số.
Chuyên đề 12. Phép nhân và phép chia các phân thức đại số.
Chuyên đề 13. Biến đổi các phân thức hữu tỉ.
Chuyên đề 14. Chứng minh đẳng thức đại số.

CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
Chuyên đề 15. Phương trình. Phương trình bậc nhất một ẩn.
Chuyên đề 16. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 (hay ax = -b).
Chuyên đề 17. Phương trình tích.
Chuyên đề 18. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.
Chuyên đề 19. Giải toán bằng cách lập phương trình.
Chuyên đề 20. Phương trình nghiệm nguyên.

CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
Chuyên đề 21. Bất đẳng thức.
Chuyên đề 22. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Chuyên đề 23. Bất phương trình dạng tích, thương.
Chuyên đề 24. Phương trình. Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Chuyên đề 25. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức.
Chuyên đề 26. Đồng dư thức.
Tải tài liệu


Ghi chú: Quý thầy, cô hoặc bạn đọc muốn đóng góp tài liệu cho TOANMATH.com, vui lòng gửi về:
Fanpage: TOÁN MATH
Email: toanmath.com@gmail.com