Các dạng bài tập môn Toán 9 Chân Trời Sáng Tạo

Tài liệu gồm 1201 trang, được biên soạn bởi tác giả Trương Ngọc Vỹ, tổng hợp các dạng bài tập môn Toán 9 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án và lời giải chi tiết.

Chương 1. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH.
+ Bài 1. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn.
+ Bài 2. Phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Bài 3. Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.

Chương 2. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
+ Bài 1. Bất đẳng thức.
+ Bài 2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Chương 3. CĂN THỨC.
+ Bài 1. Căn bậc hai.
+ Bài 2. Căn bậc ba.
+ Bài 3. Tính chất của phép khai phương.
+ Bài 4. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.

Chương 4. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG.
+ Bài 1. Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
+ Bài 2. Hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông.

Chương 5. ĐƯỜNG TRÒN.
+ Bài 1. Đường tròn.
+ Bài 2. Tiếp tuyến của đường tròn.
+ Bài 3. Góc ở tâm, góc nội tiếp.
+ Bài 4. Hình quạt tròn và hình vành khuyên.

Chương 6. HÀM SỐ y = ax2 (a khác 0) VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.
+ Bài 1. Hàm số và đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0).
+ Bài 2. Phương trình bậc hai một ẩn.
+ Bài 3. Định lí Viète.

Chương 7. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.
+ Bài 1. Bảng tần số và biểu đồ tần số.
+ Bài 2. Bảng tần số tương đối và biểu đồ tần số tương đối.
+ Bài 3. Biểu diễn số liệu ghép nhóm.

Chương 8. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT.
+ Bài 1. Không gian mẫu và biến cố.
+ Bài 2. Xác suất của biến cố.

Chương 9. TỨ GIÁC NỘI TIẾP. ĐA GIÁC ĐỀU.
+ Bài 1. Đường tròn ngoại tiếp tam giác. Đường tròn nội tiếp tam giác.
+ Bài 2. Tứ giác nội tiếp.
+ Bài 3. Đa giác đều và phép quay.

Chương 10. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN.
+ Bài 1. Hình trụ.
+ Bài 2. Hình nón.
+ Bài 3. Hình cầu.

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]