Phiếu bài tập Toán 8 chủ đề đa thức, hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng

Tài liệu gồm 58 trang, phân dạng và tuyển chọn các bài tập Toán 8 chủ đề đa thức, hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng.

ĐƠN THỨC NHIỀU BIẾN. ĐA THỨC NHIỀU BIẾN.
Dạng 1: Nhận biết các đơn thức nhiều biến, đa thức nhiều biến.
Dạng 2: Nhận biết các đơn thức đồng dạng.
Dạng 3: Cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.
Dạng 4: Tìm đơn thức thỏa mãn đẳng thức.
Dạng 5: Tính giá trị của đa thức.
Dạng 6: Thu gọn đa thức.
CÁC PHÉP TÍNH VỚI ĐA THỨC NHIỀU BIẾN.
Dạng 1: Tính tổng (hay hiệu) đa thức nhiều biến.
Dạng 2: Tìm đa thức thỏa mãn đẳng thức cho trước.
Dạng 3: Thực hiện phép tính nhân đơn thức với đa thức.
Dạng 4: Thực hiện phép tính nhân đa thức với đa thức.
Dạng 5: Thực hiện phép tính chia đơn thức với đa thức.
Dạng 6: Thực hiện phép tính chia đa thức với đa thức.
NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ.
Dạng 1: Thực hiện phép tính.
Dạng 2: Viết biểu thức dưới dạng tích.
Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức.
Dạng 4: Tính nhanh.
Dạng 5: Chứng minh đẳng thức. Rút gọn biểu thức.
Dạng 6****: Chứng minh bất đẳng thức; tìm GTLN hoặc GTNN của biểu thức.
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG THỨC.
Dạng 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức.
Dạng 2: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp vận dụng hằng đẳng thức thông qua nhóm số hạng và đặt nhân tử chung.
Dạng 3**: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách áp dụng nhiều hằng đẳng thức.
Dạng 4: Chứng minh các bài toán chia hết.
BÀI TẬP TỔNG HỢP CHƯƠNG ĐA THỨC NHIỀU BIẾN.

File WORD (dành cho quý thầy, cô): TẢI XUỐNG

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]